Artist: Four Freshmen, The

Four Freshmen, TheLiberty LBS 83097 UK 196810 € 
- A Today Kind Of Thing 
Four Freshmen, TheLiberty LST-7542USA 196810 € 
- A Today Kind Of Thing 
Four Freshmen, TheCapitol SM 11639USA 197710 € 
- And 5 Trombones (reissue) 
Four Freshmen, TheCapitol T 683USA 195610 € 
- And 5 Trombones 
Four Freshmen, TheCapitol T 763USA 195710 € 
- And 5 Trumpets 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1255USA 195910 € 
- And Five Guitars 
Four Freshmen, TheCapitol T 844USA 195710 € 
- And Five Saxes 
Four Freshmen, TheLiberty LST-7630USA 196910 € 
- Different Strokes 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1103USA 195910 € 
- Feshmen Favorites, Vol. 2 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1378USA 196010 € 
- First Affair 
Four Freshmen, TheCapitol DT 743USA 195610 € 
- Freshmen Favorites 
Four Freshmen, TheCapitol ST 2067USA 196410 € 
- Funny How Time Slips Away 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1950USA 196310 € 
- Got That Feelin' 
Four Freshmen, TheLiberty LST-7590USA 196810 € 
- In A Class By Themselves 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1008USA 195810 € 
- In Person 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1860USA 196310 € 
- In Person, Vol. 2 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1189USA 195910 € 
- Love Lost 
Four Freshmen, TheCapitol ST 2168USA 196410 € 
- More Four Freshmen And Five Trombones 
Four Freshmen, TheSunset SUS 5289USA 197010 € 
- My Special Angel 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1682USA 196210 € 
- Stars In Our Eyes 
Four Freshmen, TheCapitol SM 11965USA 197910 € 
- The Best Of... (reissue) 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1640USA 196110 € 
- The Best Of... 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1485USA 196110 € 
- The Freshmen Year 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1753USA 196310 € 
- The Swingers 
Four Freshmen, TheLiberty LBS 83145UK 196810 € 
- Today Is Tomorrow 
Four Freshmen, TheLiberty LRP-3563USA 196810 € 
- Today Is Tomorrow 
Four Freshmen, TheLiberty LST-7563USA 196810 € 
- Today Is Tomorrow 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1295USA 196010 € 
- Voices And Brass 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1543USA 196110 € 
- Voices In Fun 
Four Freshmen, TheCapitol ST 922USA 195810 € 
- Voices In Latin 
Four Freshmen, TheApplause APCL 3326USA 198210 € 
- Voices In Love (reissue of Capitol ST-1074) 
Four Freshmen, TheCapitol ST 1074USA 195810 € 
- Voices In Love 
Four Freshmen, TheCapitol T 522USA 195510 € 
- Voices In Modern 
Back to Top